Geography

Evropa

19. září 2009 v 23:01 | nellixy


Evropa

Poloha- hranice s Asií - Ural, V Kaspického moře, S Azovského moře, Bospor, Dardanely
- vysoká horizontální členitost (1/3 - ostrovy a poloostrovy)
- 10,5 mil. km2 (i ostrovy)
- nejvyšší bod - Mt. Blanc - 4807 m n m.
- "Starý kontinent"

Povrch

- cca 328 m n m.
- pohoří - Pyreneje (Pico de Aneto - 3494 m n m.), Sierra Nevada (Mulhacén - 3478 m n m.), Alpy (Mt. Balnc, Matterhorn, Grossglockner, ...), Dinárské hory, Ardeny, Skandinávské pohoří, Karpaty, Pindos, Ural, ...
- převýšení - 0 - 30 m - roviny
- 30 - 150 m - pahorkatiny
- 150 - 300 m - vrchoviny
- 300 - 600 m - hornatiny
- 600 a více m - velehornatiny

1 % - sopky
16% - hornatiny, velehornatiny
60%roviny, pahorkatiny, vrchoviny

Geologický vývoj

Prahory

Starohory

Prvohory - kambrium, silur, ordovik, silur, karbom, perm

Druhohory - trias, jura, křída

Třetihory - paleogen, neogen

Čtvrtohory
- pleistocén, holocén
- ledovce
- kontinentální - Arktida, Antarktida
- zasáhl i CZ
- horské - Alpy, Pyreneje, Skandinávie
- po nich - fjordy, jezera, údolí do U

Kaledonské vrásnění
- kambrium - silur
- Kaledonské hory

Hercynské vrásnění
- francouzské středohoří
- druhohory

Alpinské vrásnění
- sopky - Etna, Vesuv, Stromboli, Hekla, Thora
- Alpy, Jura, Dinárské hory, Pyreneje, Karpaty
- třetihory

Doba ledová - Tání
- čtvrtohory

Vodstvo

- řeky - Tajo, Ebro, Duero, Guadiana, Garrona, Loira, Rhona, Seina, Temže, Rýn, Labe, Dunaj,
Tisa, Pád, Odra, Visla, Dněstr, Dněpr, Maruše, Němen, Dvina, Kama, Volha, Don, ...
- jezera - Ženevské, Vättern, Čudské, Ladožské, Oněžské, Balaton, Mälaren, Bílé, Bodamské,
Saimaa, Oulu, Čertovo,...
- moře - okrajová - Norské, Severní, Keltské, Barentsovo, ...
- vnitřní - Černé, Azovské, Střčedozemní, Thyrénské, Ligurské, Jónské, Jaderské, Egejské, Irské,
Bílé, Baltské, ...
- zálivy - Lví, Valencijský, Biskajský, Finský, Rižský, Botnický, ...
- průlivy - La Manche, Otrantský, Gibraltar, ...
- úžiny - Calaiská, Bospor, Dardanely, Skagerak, Kattegat, ...
- říční síť
- mladá
- hustá
- plocha povodí - 1. Volha, 2. Dunaj, 3. Kama
- délka řeky - 1. Volha, 2. Dunaj, 3. Ural
- průtok - 1. Volha, 2. Dunaj, 3. Dněva
- západoevropské řeky - většinou stejný průtok
- srážky (oceán)
- středoevropské řeky - povodně většinou v létě
- deště + ledovce (déšť + červenec - záplavy + srpen)
- východoevropské řeky - jaro - velké rozvodnění
- deště
- přechodné řeky - Rýn, Rhona, ...
- plošný odtok - množství vody, které odteče z určité plochy za jednotku času
- jezera
- ledovcová - karové, přehrazené morénou
- sopečná - kráter sopky
- tektonická - posun tektonických desek
- krasová - Balkán (Plitvice)
- hrazená sesuvem
- zalednění
- centra - Skandinávie, Skotsko
- i do Čech - severní výběžky Čech, střední Morava
- po - fjordy, údolí do U, jezerní plošiny
- nyní- Špicberky (57 000 km2, Země Františka Josefa, Vatnajökull (11 000 km 2, IS),
Aletschký (Alpy), Jostedalsbreer (N), ...

Klima (podnebí)

- z většiny mírný pás (dále subtropický a subpolární)
- západní proudění vzduchu

1, oceánský typ - GB, NL, B, L, N, sever Pyrenejského pol.
- srážky, mírné zimy

2, kontinentální typ - východní E
- velké teplotní rozdíly, méně srážek (500 mm/rok)

3, mediteránní typ - středomořský
- GR, IT
- srážky - 500 mm/rok
- mírné (deštivé) zimy, horká a extrémě suchá léta

4, boreální typ - S Evropa
- srážky - 500 mm/rok
- nízké teploty - nízký výpar vody

5, artktický typ - tundry
- málo srážek, nízké teploty

6, stepní typ - UA,H (pusty) - Kavkazsko, Kazachstán (celiny)

7, horský typ - nízká teplota (0,65°C) = větší výška (100 m)

Vegetace

- přeměna - doba ledová, člověk

- přírodní - vnitrozemí Islandu, S Evropa, Boubín, .,..
- kulturní
- devastovaná

1, tundra - permafrost
- podzoly - výpar je menší než srážky
- liška polární, medvěd lední, sob polární

2, lesotundra - obnjevují se stromy - břízy, vrby, keřovité porosty

3, tajga - S Skandinávie, FI, SV Evropa
- jehličnany - borovice, modříny, jedle
- boreální klima
- medvědi, losi, ...

4, lesy mírného pásu - nejvíce změněno člověkem - odlesnění - hnědozem
- změna struktury lesa - (listnaté - jehličnaté)

5, stepi - H (pusty) - Kazachstán (celiny)
- přírodní travnaté plochy
- bezlesé oblasti
- výpar převažuje nad srážkami

6, horské stepi - Pyrenejský pol.

7, středomoří - macchie (místo stromů)
- většina stromů pokácena v Antice
- hodně srážek v zimě

Náboženství

- křesťanství - římskokatolické - Pyrenejský pol., Irsko, Stř. E, Slovinsko, Belgie, Nizozemí, ...
- pravoslavné - V a JV Evropa
- protestantské - S Evropa
- islám - bosenští muslimové, Albánci
- konflikty - Fr, Balkán

Obyvatelstvo

- 686 251 000 obyvatel
- hustota zalidnění - vysoká - S IT (Miláno, Torino, Janov, Benátky), Barcelona, Stř. D (Berlin, Hannover, Köln),
NL, SV B, J FR (Marseille, Mointpellier), GB (London, ManchesTer, Liverpool, Bristol)
- nízká - S N a S
- "obyvatelstvo stárne" - malý přírůstek, málo úmrtí

- rasy - Indoevropané - slovanské, germánské, románské národy + Řekové, Albánci, Romové, Litevci a Lotyši,Keltové (IRL, Skotsko, Wales, Bretaň)
- Ugrofinové - Maďaři, Laponci, Finové, Estonci

Současná tvář Evropy

- 45 států
- EU
- 27 států
- 1957 - základající členové - B, NL, L, IT, D, FR
- 173 - IR, GB
- 1981 - GR
- 1986 - E, P
- 1995 - S, FIO, A
- 2004 - CZ, SKL, H, PL, LT, LV, EST, Malta, CY, SLO
- 2007 - RO, BG
- význam - vyrovnání rozdílů mezi regiony
- volný pohyb osob, zboží (Shengenský prostor)
- integrace - 1957 - ES (1991 - EU) = "Římské smlouvy"
- Euratom - společný výzkum civilní atomové energie
- RVHP (X) - Východní blok
- ESVO (X) - evropské společenství volného obchodu - GB, S, N, IS, A
- Montánní unie - Evropské společenství uhlí a oceli
- nejmladší státy - Černá Hora, Kosovo

Hospodářství

- ropa - Biskajský záliv, Severní moře
- zemní plyn - Biskajský záliv, Maďarsko, Severní moře
- železo - S, E
- lesy - S, FI
- průmysl - primární - těžba, zemědělství
- sekundární - průmysl (D)
- terciální - služby (D,L, B, NL = 70%)
- kvartérní - věda, výzkum, vzdělání (univerzity)
 
 

Reklama